Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

Encik Abu Bakar Siddek bin Abindin

EMEL: ab.siddek@psupsabah.gov.my

TELEFON: 088-488881 Ext: 101

FAKS:088-488889

PERANAN PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO)

1. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT PSUPS;

2. Menguatkuasakan Dasar Keselamatan ICT PSUPS;

3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PSUPS kepada semua pengguna;

4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT PSUPS;

5. Menjalankan pengurusan risiko;

6. Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya;

7. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah – langkah perlindungan yang bersesuaian;

8. Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindak Balas Insiden Keselamatan ICT (GCERT) MAMPU dan memaklumkannya kepada CIO dan CERT JPM;

9. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;

10. Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT PSUPS; dan

11. Menyedia dan melaksanakan program kesedaran mengenai keselamatan ICT.

Scroll to Top